Stadgar (föreskrifter) för Stiftelsen Djurens Ö

 1. Stiftelsens firma är Stiftelsen Djurens Ö.
 2. Stiftelsen har bildats genom att stiftarna avsatt 200 000 SEK för fullgörande av ändamålet.
 3. Stiftelsen har sitt säte i Värmdö kommun.
 4. Stiftelsens ändamål är att verka för rehabilitering av skadade, sjuka och moderlösa vilda djur oavsett art. Stiftelsen skall uppfylla sitt ändamål genom att bygga upp en hjälp- och rehabiliteringsverksamhet för dessa djur samt sprida information mm som syftar till förebyggande åtgärder avseende viltrehabilitering.
 5. Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse som består av minst tre och högst sex ledamöter. Dessutom kan högst tre suppleanter utses. Ledamöter i styrelsen och suppleanter utses genom att styrelsen är självsupplerande, dvs kvarvarande styrelseledamöter väljer in nya.
 6. Stiftelsen utser ordförande inom sig.
 7. Styrelsen är beslutför då tre ledamöter (eller suppleanter om ordinarie ledamöter är förhindrade) är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
 8. Vid stiftelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
 9. Styrelsen kan besluta utdela anslag till personer/organisationer som främjar stiftelsens syfte och verkar i samma anda som stiftelsen.
 10. Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.
 11. Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utser till firmatecknare.
 12. För att granska stiftelsens förvaltning och räkenskapsår skall styrelsen utse en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn fullgör sitt uppdrag tills vidare.
 13. Ändring av dessa föreskrifter, utom ändamålet i §4, får beslutas av en fulltalig och enhällig styrelse.
 14. Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker härom enligt då gällande bestämmelser. I samband härmed skall förordnas angående stiftelsens tillgångar som i första hand bör fortsätta tjäna i urkunden angivet ändamål. Ansökan om upplösning skall föregås av ett beslut härom, fattat av en enhällig och fulltalig styrelse.