Fyra viktiga syften

 

1. Viltrehabilitering

Varje dag upphittas skadade, vilda djur i stadsnära miljöer. Vid kusterna och andra vattendrag hittas oljeskadade och förgiftade sjöfåglar. Idag avlivas de flesta genom skyddsjakt. Men med ett välutrustat viltsjukhus skulle de istället kunna omhändertas, rehabiliteras och släppas ut i friheten igen.

Viltrehabilitering handlar inte om att gå ut och leta reda på skadade djur i skogen. Där låter vi naturen ha sin gång. Däremot hjälper vi de djur som direkt eller indirekt blivit skadade p g a människans framfart. Det handlar om att ge djuren en andra chans i ett läge där människan påverkat deras livsvillkor.

De akuta räddningsaktionerna bidrar till forskningen genom att ge en konkret bild av hur vilda djur påverkas av att leva nära oss människor.

2. Bevarandeprojekt

En miljon djurarter hotar att försvinna inom ett tiotal år enligt en rapport från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald IPBES som publicerades i april 2019, Som satellit till nuvarande anläggningar har Djurens Ö för avsikt att som en av viltsjukhusets kärnverksamheter bedriva avel av utrotningshotade svenska och nordiska djurarter. De arter som kan komma på fråga är arter som passar vid anläggningen. Målet är att när arten är livskraftig återinplantera djuren i deras naturliga miljö igen.

3. Forskning

Det är ofta de vilda djuren som larmar oss att någonting är på tok. När havsörnens ägg sprack på sextiotalet ledde det oss ett decennium senare fram till ett förbud mot insektsmedlet DDT. Men det tar ofta lång tid att upptäcka problemen – i havsörnens fall krävdes en dramatisk populationsminskning som höll på att kosta arten dess existens.

Med ett viltsjukhus och den stadiga tillströmningen av vilda djur som det innebär kan vi utföra kontinuerlig, systematisk datainsamling och uppföljning av vilda djurs sjukdomar och problem. Denna möjlighet skjulle bli ett unikt och viktigt komplement till nuvarande system. All insamlad kunskap kan på längre sikt ge oss en bild av arternas och livsmiljöernas generella hälsostatus. Det kan även hjälpa myndigheter och andra aktörer att motverka spridning av zoonoser och andra sjukdomar, att uppmärksamma miljögifters konsekvenser och påverka ohälsosamma livsmiljöer.

Genom arbetet med viltrehabilitering ser vi tydligt vilka skadeverkningar vi människor orsakar djurlivet och hur de påverkar balansen i den känsliga skärgårdsmiljön och Östersjön.

3. Lära för framtiden – utbildning & information

Patienterna på viltsjukhuset vistas där endast den tid det tar för dem att rehabiliteras. Men förebyggande aktiviteter i form av utbildning, information etc är också en viktig del i verksamheten. En viktig del i projektet är att nå ut till barn och ungdom i flera former av undervisning. Det kan handla om besök på viltsjukhusets utbildningscenter där barnen kan se en del av djuren som rehabiliteras, utan att dessa blir störda. Barnen får ta del av filmvisning och föredrag som kan ge ny och viktig kunskap om hur djur, människa och miljö hänger ihop.

Viltsjukhuset kommer att prioritera att ta emot skolklasser och ungdomar och på så sätt främja ett engagemang från tidig ålder.

 

Journummer

Vid akuta ärenden
ring 070 2278887

Obs:
Vi kan inte ta emot SMS!